Placówka

” Nie wystarczy mieć dokąd wrócić, trzeba jeszcze mieć kogoś,
kto będzie na ciebie czekał”

Ks. Mieczysław Lisiński

 

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które ze względu na stan zdrowia, bądź orzeczoną niepełnosprawność wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji i z tej przyczyny nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Uchwałą Nr 234/4710/16 z dnia 8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zlecił prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska. Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 3.07.2017 r. wydał zezwolenie Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Ks. M. Lisińskiego 7. Placówka powstała na miejscu Ośrodka Wychowawczego nr 2.

KIEROWANIE DZIECI DO RPOT  I ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT

Powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka składa wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Na podstawie wniosku i po zasięgnięciu opinii dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Jarosławiu, dyrektor ROPS wydaje skierowanie do Placówki. Do wniosku z uzasadnieniem, należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej.

Wydanie skierowania, o którym mowa w § 3 i w § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720) do regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej może nastąpić po otrzymaniu przez ROPS wniosku z uzasadnieniem wskazującym, że ze względu na stan zdrowia, wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, dziecko nie może zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z art. 109 i 112 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

Jednocześnie w celu wydania opinii przez Dyrektora placówki, dotyczącej możliwości zapewnienia dziecku specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji należy przesłać ksero dokumentacji dziecka do:

Regionalnej Placówki Opiekuńczo -Terapeutycznej w Jarosławiu

ul. Ks. M. Lisińskiego 7,

37-500 Jarosław,

 (Dokumentację należy odpowiednio zabezpieczyć.)

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w RPOT w Jarosławiu w 2017 r.

Zarządzeniem  NR 29/2017 Marszałka  Województwa  Podkarpackiego  z dnia 2 sierpnia 2017 r. średni miesięczny koszt przeznaczony na utrzymanie dziecka w 2017 r. w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Jarosławiu wynosi 5.027,29 zł

 

Informacje i dokumenty wymagane przy przyjęciu do Placówki:

  • informacja o sytuacji prawnej dziecka,
  • szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej,
  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej,
  • dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień,
  • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,
  • diagnoza psychofizyczna dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, informacje dotyczące konieczności udziału w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych oraz konieczności objęcia rehabilitacją.